Akuttvedtak

 

AKUTTVEDTAK IGANGSETTES

 

Loven

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.

Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.

Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet.

Barnevernadministrasjonens leder kan i et slikt tilfelle også treffe midlertidig vedtak etter § 4-19.

Er det truffet vedtak etter annet ledd, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 sendes fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker, men innen to uker hvis det gjelder tiltak etter § 4-24.

Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristene som nevnt i fjerde ledd, faller vedtaket bort.

 

Akuttvedtak reguleres etter barnevernloven § 4-6 annet ledd. Det er et vilkår etter barnevernloven § 4-6 annet ledd at barnet blir vesentlig skadelidende for det tilfellet at barnet ikke tas ut av den omsorgssituasjonen det befinner seg i.

Med vesentlig skadelidende siktes det til den fare barnet kan bli utsatt for ved å forbli i hjemmet. Dette i form av mishandling, alvorlig vanskjøtsel eller at barnet risikerer skade fra andre utenforstående. Det kan også være at barnet har behov for hjelp grunnet sykdom og at foreldrene i den sammenheng ikke evner å ivareta barnets helse.

Videre vil barnevernloven § 4-6 annet ledd komme til anvendelse for det tilfellet barneverntjenesten har en mistanke om at foreldrene kommer til å rømme med barnet for å unngå undersøkelsessak etter barnevernloven eller for å unngå fremtidig sak for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse.

 

Advokat

I saker hvor barneverntjenesten melder sin ankomst etter barnevernloven § 4-3 i form av undersøkelser eller fatter akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd, er det viktig med juridisk bistand så tidlig som mulig.

Spesielt viktig er dette i saker hvor barneverntjenesten har fattet akuttvedtak. Her kan resultatet bli at barnet hentes ut fra barnehage eller skole, og foreldrene blir først gjort oppmerksom på dette i etterkant. Det kan utgjøre en voldsom belastning for foreldre å motta en melding om at barna er hentet og at barneverntjenesten vurderer det slik at barna ikke skal tilbake. Foreldrene må i slike situasjoner forsøke å forholde seg rolig slik at situasjonen ikke forverres. Saken må i alle tilfeller følge de lovbestemte retningslinjene som er gitt.

Det er viktig å vite at til tross for at barneverntjenesten mener at vilkårene for å fatte akuttvedtak foreligger er dette ikke nødvendigvis tilfellet. Det er derfor viktig med juridisk kompetanse og bistand så raskt som mulig, slik at man kan få nødvendig råd og veiledning om prosessen videre.

Ved akuttvedtak er det vesentlig at advokaten får en rask innføring i hva som har skjedd. Advokaten kan deretter sende inn klage på vedtaket slik at fylkesnemnda er pliktig til å ta saken opp til behandling uten unødvendig forsinkelser. Deretter vil advokaten få tilsendt dokumentene fra barneverntjenesten og avklare den videre håndtering med klienten.

Advokatene som er tilsluttet barnevernsak.no vil kunne bistå underveis i hele denne prosessen. I tilfellet av akuttvedtak er det opprettet en vakttelefon som er bemannet hele døgnet: 977 02 944.

 

Prosessen i en akuttsak

Når barneverntjenesten fatter et akuttvedtak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd, må barneverntjenesten søke fylkesnemnda om godkjenning for vedtaket innen 48 timer.

Foreldrene/omsorgspersonene kan klage på akuttvedtaket fattet av barneverntjenesten direkte til fylkesnemnda. I de fleste tilfeller er det foreldrenes advokat som gjør dette på vegne av foreldrene. Fylkesnemda har etter mottakelse av slik klage, frist på 1 uke til å vurdere om vilkårene for akuttplassering foreligger.

I fylkesnemnda vil vurderingen være om det er sannsynliggjort at barnet vil bli vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet. I de fleste saker hvor barneverntjenesten fremmer sak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd blir det ofte lagt til grunn at barneverntjenesten også samtidig forbereder sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12.

Juridisk er terskelen høyere for at barneverntjenesten får medhold i en akuttsak etter barnevernloven § 4-6 annet ledd i fylkesnemnda enn at vilkårene for omsorgsovertakelse og plassering av barn i fosterhjem/institusjon er oppfylt etter barnevernloven § 4-12.

Det er nå en gang slik at til tross for at det fattes et vedtak etter barnevernloven § 4-6 og barnet tas ut av hjemmet, at barneverntjenesten likevel ikke gis medhold i fylkesnemnda at vilkårene for akuttplassering av barnet. Dette kan også være situasjonen hvor barneverntjenesten samtidig eller varsler om at barneverntjenesten skal anlegge sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12.

Klage på fylkesnemndas vedtak i en akuttsak hvor barneverntjenesten gis medhold i at vilkårene for akuttplassering er oppfylt, er gjenstand for rettslig overprøving til tingretten.

Avhengig av hvor langt barneverntjenesten har kommet i sitt arbeid med å anlegge sak etter barnevernloven § 4-12 om omsorgsovertakelse, vil det bli en vurdering om fylkesnemndas vedtak i akuttsaken skal begjæres overprøvd av tingretten.

Dette på bakgrunn av rettens kapasitet til å behandle saken før fylkesnemnda berammer forhandlingene i sak etter barnevernloven § 4-12. Det har lite for seg å begjære rettslig overprøving til tingretten for det tilfellet dom ikke kan antas å foreligge før fylkesnemnda allerede har tatt saken inn til behandling og vedtak i fylkesnemnda vil foreligge før behandling/dom i tingretten.

 

Når barnet flyttes

Når et barn blir akuttplassert, er det første som skjer at barnet blir ført til det som kalles et beredskapshjem. Dette er ofte et hjem som består av en familie eller en voksenperson som har påtatt seg oppgaven på vegne av barneverntjenesten, å ta vare på barnet for en kortere eller lengere periode.

Foreldrene vil i de fleste saker få beskjed om hvor barnet er flyttet og informasjon om beredskapshjemmet. Dersom det er fare for henting av barnet eller det ansees uhensiktsmessig med tanke på barnets beste, kan det forekomme at slik informasjon ikke blir gitt.

 

Samvær

Foreldrene har som hovedregel rett til samvær med barnet også i situasjoner hvor barnet blir akuttplassert. Hyppigheten av samværet, varighet og hvordan samværet skal gjennomføres vil variere fra sak til sak og avgjøres av fylkesnemda eller domstolene.  Det kan også forekomme at foreldre ikke får samvær all den tid barnet er akuttplassert. Dette avgjøres i den enkelte sak basert på en konkret og individuell vurdering med bakgrunn i barnets beste.