TVUNGEN PLASSERING

 

Loven

§ 4-24. Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke.

Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker

ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet,
ved vedvarende misbruk av rusmidler eller
på annen måte

kan uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet, plasseres i en institusjon for observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling i opptil fire uker, eller i den kortere tid som er fastsatt i vedtaket.Ved nytt vedtak kan plasseringstiden forlenges med opptil fire nye uker.

Er det trolig at et barn som nevnt i første ledd har behov for mer langvarig behandling, kan det treffes vedtak om at barnet skal plasseres i en behandlings- eller opplæringsinstitusjon i opptil tolv måneder uten eget samtykke eller samtykke fra den som har foreldreansvaret for barnet. Ved nytt vedtak kan plasseringstiden i særlige tilfelle forlenges med opptil tolv nye måneder. Barneverntjenesten skal fortløpende følge opp plasseringen, og vurdere tiltaket på nytt når plasseringen har vart i seks måneder.

Dersom plasseringen er satt i verk før barnet fyller 18 år, kan tiltak etter første og annet ledd gjennomføres slik som fylkesnemnda har bestemt, selv om vedkommende fyller 18 år i løpet av plasseringstiden.

Et vedtak etter første og annet ledd kan bare treffes dersom institusjonen faglig og materielt er i stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp sett i forhold til formålet med plasseringen.

 

Barnets atferd

I enkelte situasjoner er det ikke foreldrekompetansen som vurderes, altså om foreldrene har god omsorgskompetanse. Foreldrene evner å følge opp barnet, gi barnet både mat, klær, kjærlighet, nærhet og trygghet. Likevel kan det oppstå situasjoner hvor barnet har en oppførsel og en atferd som igjen resulterer i at barnet til stadighet kommer i konflikter, det begås hærverk, tyveri, vold mot andre barn osv.

I slike saker kan det forekomme at foreldrene ikke har mulighet til å sette de nødvendige rammer for barnet på en tilfredsstillende måte, nettopp fordi dette vil være en fulltidsjobb. Noe de færreste har anledning til å gjennomføre, uavhengig av deres foreldrekompetanse generelt.

I de tilfeller hvor barneverntjenesten ser at foreldrekompetansen og omsorgsevnen er god, men at utfordringen til barnet er så omfattende at barnet utgjør en fare for seg selv eller andre, vil barneverntjenesten vurdere å gripe inn.

 

Vilkår for tvungen plassering

Ved atferdsvansker siktes det til alvorlige handlinger som utøves av barnet som vold, overgrep, prostitusjon, unndra seg omsorg fra foreldrene, hærverk, kriminalitet og bruk av rusmidler.

Det er ikke ethvert kriminelt forhold eller bruk av rusmidler som utløser handling fra barnevernets side. Rusmisbruk må ha manifestert seg som omfattende både med tanke bruk og tidsperspektiv.

Ved alvorlig kriminalitet og gjentatt kriminalitet siktes det til vold og sedelighetsforbrytelser av alvorlig karakter. Ved gjentatt kriminalitet er det snakk om gjentagende tyverier eller hærverk.

Videre vil barneverntjenesten kunne fremme sak om tvangsplassering dersom barnet på annen måte har en såpass negativ atferd at lovens kriterier på annen måte kommer til anvendelse. Det vil i slike saker gjerne være at barnet har en serie av forhold som tyverier, hærverk, rusbruk som isolert ikke ville fylt lovens vilkår for tvangsplassering, men som i totalvurderingen viser utstrakte og sammensatte problemer.

 

Plasseringens varighet

Barneverntjenesten må ha en klar formening om hva som er ønskelig å oppnå ved tvangsplasseringen. Tvangsplasseringen kan vare opptil fire uker, men med mulighet for forlengelse opptil fire nye uker.

I mange saker benytter barneverntjenesten tvungen plassering for å innhente bedre kunnskap og forståelse for hvilken type hjelp barnet trenger.

Tvangsplassering av barn forutsetter at barnet allerede har utviklet så omfattende atferdsproblemer at tvangsplassering er nødvendig. Det vil altså ikke være mulig for barneverntjenesten å tvangsplassere et barn for å undersøke om barnet har alvorlige atferdsproblemer.

For det tilfellet det er snakk om så omfattende problematikk at barnet påviselig har behov for langvarig behandling, kan fylkesnemnda fatte vedtak om tvangsplassering opptil 12 måneder. Dersom tvangsplasseringen etter endt periode på 12 måneder ikke har resultert i bedring i forhold til barnets problematikk, kan fylkesnemnda fatte nytt vedtak om ytterligere 12 måneders tvangsplassering.