SAMVÆR

 

Loven

§ 4-19. Samværsrett. Skjult adresse.

Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre.

Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse, skal fylkesnemnda ta standpunkt til omfanget av samværsretten, men kan også bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. Fylkesnemnda kan også bestemme at foreldrene ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er.

Andre som har ivaretatt den daglige omsorgen for barnet i foreldrenes sted forut for omsorgsovertakelsen, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og hvilket omfang samværsretten skal ha.

Barnets slektninger, eller andre som barnet har en nær tilknytning til, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet og samværsrettens omfang når

a) den ene eller begge foreldrene er døde, eller
b) fylkesnemnda har bestemt at den ene eller begge foreldrene ikke skal ha rett til samvær med barnet eller at foreldrenes rett til samvær skal være svært begrenset.

De private parter kan ikke kreve at sak om samvær skal behandles av fylkesnemnda dersom saken har vært behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de siste tolv månedene.

 

Hensynet bak samvær

Samvær etter omsorgsovertakelse reguleres etter barnevernloven § 4-19.

Samværsomfang mellom barn og foreldre skal forankres etter hva som er til barnets beste etter barnevernloven § 4-1. Barnet skal ha kjennskap til sitt biologiske opphav. Videre vil samværsomfanget avhenge av om det er en korttidsplassering eller en langvarig plassering utenfor hjemmet.

Videre skal samværene ikke være så omfattende at det skaper uro for barnet ved plassering i fosterhjem.

 

Samværets lengde

Utmåling av samvær er ofte avhengig av barnets alder. For det tilfellet det er snakk om et ungt barn og det er besluttet langvarig plassering i fosterhjem, vil det i de fleste saker bli utmålt lite samvær. I slike saker varierer samvær alt ifra 2 til 6 ganger i året fra 2 til 5 timer per gang. Dette varierer fra sak til sak og det er ingen direkte fasitsvar på hverken hyppighet eller lengde på samværene.

I de tilfeller det er snakk om kortvarig plassering vil samværene være høyere.

Det oppstår også saker hvor barna er såpass store og har en tilknytning til foreldrene at samvær finner sted med overnattinger og feriesamvær også. Dette er også individuelt fra sak til sak.

 

Tilsyn under samvær

I noen saker beslutter fylkesnemnda at det skal være tilsyn under samvær.Tilsyn settes inn under samvær for å unngå skade eller fare for barnet. Tilsyn settes også inn for å unngå at foreldrene bevisst eller ubevisst påfører barnet psykiske belastninger under samvær.

Tilsyn under samvær er et ytterligere tvangsinngrep som ikke skal settes inn for sikkerhets skyld.